Purposefulness of Improvement of Convict Re-socialisation Implemented in the Remand Prison from the Perspective of the Personnel Engaged in the Process

Laima Liukineviciene, Donatas Mikalauskas

Abstract


Imprisonment establishments face a challenge to prepare a convict for social integration into society. The presented research is based on assumptions provided by scientists who suppose that single quantitative indicators are not sufficient to measure effectiveness of convict re-socialisation being implemented in imprisonment institutions; it is worth investigating subjective opinions of participants of the process, too. A qualitative research employing a semi-structured interview has been conducted in Šiauliai Remand Prison in 2017; the results of it demonstrate the following: personnel working in social rehabilitation divisions notice changes, progress in the system of implementation of punishment, support the policy of modernisation of imprisonment establishments; however, they lack systematic approach, compliance with the deadlines in implementation of the programmes, observe the problems of workload of the personnel and the lack of competences, environments required for implementation of individualised social rehabilitation of convicts.  


Keywords


re-socialisation of convicts, social rehabilitation of convicts, social rehabilitation management, imprisonment establishment.

Full Text:

pp.131-153_PDF

References


Beck, U. (1992). Risk Society: Towards a New Modernity. London: Sage.

Dermontas, J. (2004). Nuteistųjų socialinė reabilitacija [Social Rehabilitation of Inmates]. Jurisprudencija [Jurisprudence], 51 (43), 108–123.

Dobryninas, A., Sakalauskas, G., & Žilinskienė, L. (2008). Kriminologijos teorijos [Theories of Criminology]. Vilnius: Eugrimas.

Dünkel, F. & Sakalauskas, G. (2017). Įkalinimo praktikos Europos šalyse palyginimas [Comparison of imprisonment practice in European countries]. In: G. Sakalauskas (Ed.), Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje [Sentencing and the execution of sentences: an international comparison. Trends and perspectives in Lithuania] (pp. 91-116). Vilnius. Retrieved from http://teise.org/wp-content/uploads/2017/11/Bausmiu-tendencijos-ir-perspektyvos-2017.pdf on 20.07.2018.

Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacija Rec (87) 3 dėl Europos kalėjimų taisyklių [Recommendation of the Committee of Ministers Rec (87) 3 on the European Prison Rules]. Retrieved from: http://www.coe.int/en/web/portal/home, on 06.03.2017.

Farrall, S. (2014). Criminal Careers in Transition. Oxford Univ. Press.

Heinz, W. (2017). Alternatyvos įkalinimui: bausmių taikymo teorija ir praktika Vokietijoje, bausmių veiksmingumo ir recidyvo tyrimų rezultatai [Alternatives for imprisonment: theory and practice of sentencing in Germany, research results on the effectiveness of sanctions and recidivism]. In: G. Sakalauskas (Ed.), Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje [Sentencing and the execution of sentences: an international comparison. Trends and perspectives in Lithuania] (pp.15-90). Vilnius. Retrieved from http://teise.org/wp-content/uploads/2017/11/Bausmiu-tendencijos-ir-perspektyvos-2017.pdf,.

Kalėjimų departamentas [Prison Department]. (2016, 2017). Metinės ataskaitos [Annual Reports]. Vilnius: Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos [Prison Department under the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania]. Retrieved from: http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/administracine_informacija/ataskaitos/metines.html.

Kalėjimų departamentas [Prison Department] (2017). Socialinės reabilitacijos tarnybų veiklos ataskaita [Activity Report of Social Rehabilitation Services]. Vilnius: Kalėjimų departamentas prie Lietuvos respublikos teisingumo ministerijos [Prison Department under the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania]. Administracinė informacija [Administrative information]. Ataskaitos [Reports]. Retrieved from: http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/administracine_informacija/ataskaitos/metines.html.

Kalėjimų departamentas [Prison Department] (2016). Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2016 metų veiklos planas [Šiauliai Remand Prison’s plan of action for 2016]. Vilnius: Kalėjimų departamentas prie Lietuvos respublikos teisingumo ministerijos [Prison Department under the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania]. Administracinė informacija [Administrative information]. Retrieved from: http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/administracine_informacija/planavimo-dokumentai.html.

Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1248 [The Strategy of Modernisation of Custody Establishments approved by a resolution of the Government of the Republic of Lithuania on 30 September 2009, No. 1248]. Retrieved from: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.354370?jfwid=-je7i1syyn

Laisvės atėmimo vietų modernizavimo programa, patvirtinta LR Vyriausybės 2014 liepos 22 d. nutarimu Nr. 740 [The Programme of Modernisation of Custody Establishments approved by a resolution of the Government of the Republic of Lithuania on 22 July 2014 No. 740]. Retrieved from: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/426d8e40170c11e4aa9bb36470fb9e6e.

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas [Code of Penal Execution of the Republic of Lithuania] (2002). In: Valstybės žinios [State News], 2002-07-19, No. 73-3084. Retrieved from: the consolidated version of 01.07.2018: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A0A0CCC6B997/uLwTMfwZqh.

Mackevičius, T., & Rakštelis, M. (2010). Laisvės apribojimo bausmės įgyvendinimas [Realization of the penalty of restriction of liberty]. Jurisprudencija [Jurisprudence], 4 (122), 261–277. Retrieved from: https://www.mruni.eu/upload/iblock/90e/14_Mackevicius_Rakstelis.pdf.

Mikalauskas, D. (2017). Įkalinimo įstaigų socialinės reabilitacijos valdymo kaita: Šiaulių tardymo izoliatoriaus atvejis [Change in the management of social rehabilitation of custody establishments: the case of Šiauliai Remand Prison]. Magistro darbas [Master’s Thesis]. Šiaulių universitetas [Šiauliai University].

Probacijos veiksmingumo vertinimas [Assessment of Probation Effectiveness]. Mokslo studija [Scientific study]. (2015). Comp. G. Sakalauskas, & L. Jarutienė, Vilnius. Retrieved from: http://teise.org/wp-content/uploads/2016/06/Mokslo-studija-probacijos-veiksmingumo-vertinimas.pdf.

Sakalauskas, G. (2015). Kalinimo sąlygos ir kalinių resocializacijos prielaidos [Prison conditions and preconditions for the resocialisation of inmates]. Teisės problemos [Legal Issues], 2(88), Vilnius.

Sakalauskas, G. (2017). (Re)socializaciją skatinantis įkalinimas [Imprisonment promoting (re)socialisation]. In: G. Sakalauskas (Ed.), Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje [Sentencing and the execution of sentences: an international comparison. Trends and perspectives in Lithuania], (pp.159-180). Vilnius. Retrieved from: http://teise.org/wp-content/uploads/2017/11/Bausmiu-tendencijos-ir-perspektyvos-2017.pdf.

Šiaulių tardymo izoliatorius [Šiauliai Remand Prison] (2017). Strateginio veiklos plano programos vykdymo ataskaita [Report on the Implementation of the Strategic Action Plan Programme]. Vilnius: Kalėjimų departamentas prie Lietuvos respublikos teisingumo ministerijos [Prison Department under the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania]. Administracinė informacija [Administrative information]. Retrieved from: http://www.kaldep.lt/lt/siauliuti/veikla-mpn_255_511/ataskaitos_242_260_516/veiklos-ataskaitos.html.

United Nations Office on Drugs and Crime. The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules) (2016). Wien: Vienna International Centre. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-ReSOLUTION/e_ebook.pdf .

Vaičiūnienė, R. (2017). Įkalintų asmenų resocializacijos galimybės kolektyvinio kalinimo ir kalėjimo subkultūros sąlygomis [Opportunities for the resocialisation of convicted persons under the conditions of collective imprisonment and prison subculture]. In: G. Sakalauskas (Ed.), Bausmių taikymo ir vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir perspektyvos Lietuvoje [Sentencing and the execution of sentences: an international comparison. Trends and perspectives in Lithuania], (pp.181-204). Vilnius. Retrieved from http://teise.org/wp-content/uploads/2017/11/Bausmiu-tendencijos-ir-perspektyvos-2017.pdf

Valstybinio audito ataskaita. Programos ,,Bausmių sistema“ įgyvendinimas. 2016 m. lapkričio 28 d., Nr. VA-P-40-3-24 [The report of the National Audit. Implementation of the programme “The System of Punishment”, 28 November, 2016, No. VA-P-40-3-24]. Retrieved from: https://www.vkontrole.lt/audito_ataskaitos .aspx?tipas=2 .

Ward, T., & Maruna, S. (2007). Rehabilitation. Beyond the Risk Paradigm. New York: Routledge.

Žilinskienė, L., & Tumilaitė, R. (2011). Resocializacijos modeliai ir jų taikymas [Contemporary models for convict resocialisation]. Sociologija [Sociology]. Mintis ir veiksmas [Thought and Action], 2(29), 285–313.
DOI: http://dx.doi.org/10.21277/sw.v2i8.382

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Siauliai university